มาตรมูล ไ., คล้ายใจตรง อ., and พันไพศาล ว. “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”. PSRU Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 13-25, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455.