รอดแก้ว อ. .-., ภูเจริญ อ., ก้อนคง จ., and ทองบัวบาน ร. “THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE”. PSRU Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 46-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831.