รอดแก้วอ.-, ภูเจริญอ., ก้อนคงจ., and ทองบัวบานร. “THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE”. PSRU Journal of Science and Technology, Vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 46-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831.