คิดดี พ., ด่านชัยประเสริฐ เ., ทองเนื้อแข็ง ว., and ชัยเจริญ ช. “Efficiency of Hanguana Malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”. PSRU Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 35-45, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344.