คิดดีพ., ด่านชัยประเสริฐเ., ทองเนื้อแข็งว., and ชัยเจริญช. “Efficiency of Hanguana Malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”. PSRU Journal of Science and Technology, Vol. 3, no. 2, Aug. 2018, pp. 35-45, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344.