[1]
.-. -, “บทบรรณาธิการ”, PSRU J. Sci. Tech., vol. 3, no. 2, Jul. 2018.