มาตรมูล ไ., คล้ายใจตรง อ. and พันไพศาล ว. (2018) “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”, PSRU Journal of Science and Technology. Phitsanulok, Thailand, 3(2), pp. 13–25. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455 (Accessed: 1 December 2022).