คิดดีพ., ด่านชัยประเสริฐเ., ทองเนื้อแข็งว. and ชัยเจริญช. (2018) “Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”, PSRU Journal of Science and Technology. Phitsanulok, Thailand, 3(2), pp. 35-45. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344 (Accessed: 17January2022).