-, -. 2018. “บทบรรณาธิการ”. PSRU Journal of Science and Technology 3 (2). Phitsanulok, Thailand. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/143287.