มาตรมูล ไกรลาส, คล้ายใจตรง อภิญญา, and พันไพศาล วสุ. 2018. “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”. PSRU Journal of Science and Technology 3 (2). Phitsanulok, Thailand:13-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455.