รอดแก้ว อรรถพล -, ภูเจริญ อรษา, ก้อนคง จิตศิริน, and ทองบัวบาน รัตนวดี. 2018. “THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE”. PSRU Journal of Science and Technology 3 (2). Phitsanulok, Thailand:46-54. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831.