คิดดี พีรนาฏ, ด่านชัยประเสริฐ เอื้อการย์, ทองเนื้อแข็ง วิกาญดา, and ชัยเจริญ ชามาดา. 2018. “Efficiency of Hanguana Malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”. PSRU Journal of Science and Technology 3 (2). Phitsanulok, Thailand:35-45. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344.