รอดแก้ว อ. .-.; ภูเจริญ อ.; ก้อนคง จ.; ทองบัวบาน ร. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU Journal of Science and Technology, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 2, p. 46–54, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831. Acesso em: 22 may. 2022.