คิดดี พ.; ด่านชัยประเสริฐ เ.; ทองเนื้อแข็ง ว.; ชัยเจริญ ช. Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU Journal of Science and Technology, Phitsanulok, Thailand, v. 3, n. 2, p. 35–45, 2018. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344. Acesso em: 2 oct. 2022.