มาตรมูล ไ., คล้ายใจตรง อ., & พันไพศาล ว. (2018). PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 13–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/133455