รอดแก้วอ.-, ภูเจริญอ., ก้อนคงจ., & ทองบัวบานร. (2018). THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 46-54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831