คิดดี พ., ด่านชัยประเสริฐ เ., ทองเนื้อแข็ง ว., & ชัยเจริญ ช. (2018). Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 35–45. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344