คิดดีพ., ด่านชัยประเสริฐเ., ทองเนื้อแข็งว., & ชัยเจริญช. (2018). Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 35-45. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/128344