(1)
-, .-. บทบรรณาธิการ. PSRU J. Sci. Tech. 2018, 3.