กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF