1.
สิงห์เปา ศ, ชูตระกูล ป, ศิริลักษณ์ ศ. The Study of Laterite Colour from Using Iron Ore Tailing Substitute Fine Aggregate. RMUTL.Eng.J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 Mar. 4];4(2):16-22. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/231763