1.
วรรณพรหม ว, กิตติวรเชฏฐ์ ว, สาลี ส, ทรายแก้ว ณ, เมืองใจ ว, สมศักดิ์ ธ, ทองปรอน จ, กีรติกร ก. Rajamangala University of Technology Lanna and the Royal Project Foundation:Case Study of : Engineering in Agricultural Systems. RMUTL.Eng.J. [Internet]. 2016 Dec. 1 [cited 2024 Mar. 3];1(2):1-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183814