1.
เพียรตระกูล ธ, คุณวิภูษิต ภ, เจริญสาธิต ก, เจริญสาธิต ก. Object Vibration Tracking in Silent Video for Sound Extraction. RMUTL.Eng.J. [Internet]. 2019 Apr. 17 [cited 2024 Mar. 3];2(2):53-62. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183583