1.
กาจันทร์ ท, แตงก่อ ธ, แก้วฉัยยา ว, สีหะวงษ์ น, วิไลพล ป, เจริญสวรรค์ ป. Effects of Evaporator Length and Number of Turns of Closed-Loop Oscillating Heat Pipe on Thermal Performance of Flat Plate Solar Collector. RMUTL.Eng.J. [Internet]. 2019 Apr. 10 [cited 2024 Mar. 2];3(1):9-17. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/183137