ฟักทอง แมน, โพธิ์พยอม สมชาย, ชื่นชมนาคจาด ศักดิ์สิทธิ์, มีหนู เกริกชัย, and ธารพรศรี เกรียงไกร. “The Creation of the Soil Shredder for Use in the Manufacture of Brick Blocks”. RMUTL Engineering Journal 4, no. 2 (December 26, 2019): 23–29. Accessed March 4, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/231794.