แปงหลวง กฤษณะ, เพชรวงษ์ ภูมิมนทร์, จิราสิต ฟองจันทร์, ทองสุก วิริยะ, and ศิริลักษณ์ ศิวโรฒน์. “REMOVAL OF IRON IMPURITIES FROM FLY AND BOTTOM ASH BY NEODYMIUM MAGNET”. RMUTL Engineering Journal 3, no. 2 (July 1, 2016): 1–7. Accessed March 3, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/172712.