จาววงศ์สันต์ แ., ช้างคล่อม จ. ., พรพรหมินทร์ อ. ., ใจแก้ว ช. ., และ ลิปิวัฒนาการ ส. . “การเฝ้าระวังน้ำสูญเสียสำหรับโครงข่ายท่อประธานด้วยวิธีสมดุลน้ำ”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 20-29, doi:10.14456/rmutlengj.2022.9.