คำจันทร์ ว. ., ธันย์วัชรมงคล อ. ., และ คำจันทร์ ศ. . “การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 56-63, doi:10.14456/rmutlengj.2021.12.