แก้วพลอย ส. ., แก้วพลอย ส. ., และ จูมผา ว. . “การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 29-39, doi:10.14456/rmutlengj.2021.9.