โรจนานุกูล จ. ., ระวังวงศ์ ส. ., และ หอมเขียว ช. . “การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 1-10, doi:10.14456/rmutlengj.2021.6.