ศิริรักษ์ ว. ., จันต๊ะคาด ห. ., ลือสัก พ., จินตอมรชัย ก. ., ปิ่นชัยมูล อ. ., สงวนแพง ส. ., และ สีตา ช. . “การคัดเลือกและการประเมินซัพพลายเออร์: การทบทวนและมุมมอง”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 38-56, doi:10.14456/rmutlengj.2021.5.