ขุนเอียด เ. ., และ วัชรศรีสำเริง ภ. . “สมบัติทางไตรบอโลยีของเครื่องมือตัดและสภาวะที่เหมาะสมในการกลึงเหล็กกล้าผสมสำหรับผลิตชิ้นส่วนรถตักดิน”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 6, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, น. 1-11, doi:10.14456/rmutlengj.2021.1.