ตันนโยภาส ด. ., จันทร์มาตร์ ณ. ., และ เจริญสุข น. . “การใช้ดินลูกรังเป็นมวลรวมหยาบในคอนกรีตเพื่อทำเป็นชั้นหินอุ้มน้ำประดิษฐ์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 43-50, doi:10.14456/rmutlengj.2020.12.