ถาวรวัตร์ เ. ., และ บุญชูจรัส ส. . “การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 1-9, doi:10.14456/rmutlengj.2020.7.