สิงห์เปา ศ., ชูตระกูล ป., และ ศิริลักษณ์ ศ. “การศึกษาสีศิลาแลงจากการใช้หางแร่เหล็กทดแทนมวลรวมละเอียด”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 16-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/231763.