อัศวฉัตรสกุล ว., และ ภูมิกิตติพิชญ์ ก. “การวิเคราะห์ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนภาคพื้นดินที่กระแสฟ้าผ่าทางตรงขนาด 5 KA 10 KA และ 20 KA”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 1-7, doi:10.14456/rmutlengj.2019.1.