เงินคำคง ค., จำรูญรัตน์ น., แก้วหนัก ส., เมืองใจ ก., ตันติวา น., มโนนันท์ น., and ศรีสุริยจันทร์ พ. “Efficiency of the Microalgae Chlorella Sp. TISTR 8432 to CO2 Capture from Biogas System”. RMUTL Engineering Journal, vol. 1, no. 1, Apr. 2016, pp. 51-58, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/RMUTLEngJ/article/view/184564.