อุทธิยัง เ., เลิศนิธิจิรโชติ ว., ปาระมี ไ., เทียนทิพย์ ส., และ มาเทศน์ ส. “การศึกษาอิทธิพลของมุมเอียงหน้าดายในกระบวนการลากขึ้นรูปลึก”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 35-40, doi:10.14456/rmutlengj.2016.16.