ฝั้นแก้ว ป., เปนุจา ไ., สันติชัยชาญ ส., และ ทองแดงห่วง ส. “การออกแบบและสร้างเครื่องปรับความดันก๊าซชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 55-61, doi:10.14456/rmutlengj.2017.7.