เจริญศรี ธ., อมรพิศาล น., อนุชิต น., and วิไลพล ป. “The Effects of Pressure and Temperature on Cold-Pressed Sesame-Oil Recovery Yield”. RMUTL Engineering Journal, vol. 2, no. 1, Mar. 2017, pp. 33-36, doi:10.14456/rmutlengj.2017.4.