ฝั้นแก้ว ป., พงศ์พุฒิ ค., พึ่งสุข บ., และ ณ ลำปาง พ. “การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงร่วมก๊าซชีวภาพ และเฉพาะก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 25-32, doi:10.14456/rmutlengj.2017.3.