วิรุณพันธ์ ก., สายเปลี่ยน ธ., และ ใจชมพู ภ. “การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตข้าวหลาม”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 1-15, doi:10.14456/rmutlengj.2017.1.