วัฒนกุล พ., รัตนโอภาส ก., และ แก้วคีรี ส. “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการประมวลผลของ Hive-QL ด้วย ORCfile บน Hadoop Cluster”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 43-52, doi:10.14456/rmutlengj.2017.12.