ใจชมภู ภ., อุดมเกตุ ไ., คล้ายเคลื่อน น., วรวิชัย จ., และ ชัยประเดิมศักดิ์ จ. “การสร้างเครื่องกะเทาะข้าวโพด ให้กับชุมชนบ้านป่าแดงใต้ ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 37-42, doi:10.14456/rmutlengj.2017.11.