กาจันทร์ ท., แตงก่อ ธ., แก้วฉัยยา ว., สีหะวงษ์ น., วิไลพล ป., and เจริญสวรรค์ ป. “Effects of Evaporator Length and Number of Turns of Closed-Loop Oscillating Heat Pipe on Thermal Performance of Flat Plate Solar Collector”. RMUTL Engineering Journal, vol. 3, no. 1, Apr. 2019, pp. 9-17, doi:10.14456/rmutlengj.2018.2.