พ่วงศรี ป., ฉัตรภูติ น., และ พฤกษานุบาล อ. “ผลกระทบทางชีววิทยาจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะและสมองของมนุษย์”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, น. 1-7, doi:10.14456/rmutlengj.2018.1.