เด่นตรี ส., และ เหลือแดง บ. “การออกแบบราโดมแบนด์กว้างสำหรับสายอากาศอาร์เรย์สำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 32-37, doi:10.14456/rmutlengj.2018.11.