แปงหลวง ก., เพชรวงษ์ ภ., จิราสิต ฟ., ทองสุก ว., และ ศิริลักษณ์ ศ. “การแยกแร่เหล็กออกจากเถ้าลอยและเถ้าก้นเตาโดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม”. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปี 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, น. 1-7, doi:10.14456/rmutlengj.2018.7.