[1]
คำจันทร์ ว. ., ธันย์วัชรมงคล อ. ., และ คำจันทร์ ศ. ., “การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 56–63, ธ.ค. 2021.