[1]
โภคาวัฒนา อ. . . และ จินาชาญ ก. ., “สายธารคุณค่าของวิสาหกิจชุมชนแกงขมิ้นหนองหงส์”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 28–37, มิ.ย. 2021.